BELEIDSPLAN

De doelstelling en te verrichten werkzaamheden van de instelling

Achtergrond en motivatie

Volgens het meest recente ECRI-rapport over Nederland van 2019, is het zorgwekkend hoe moslims als minderheden in Nederland zich uitgesloten voelen door vijandige taalgebruik van politici en zelfs overheidsinstanties. Zo zijn er door haat ingegeven aanslagen op moslims en moskeeën en wordt er nog veel te weinig aangifte gedaan tegen deze aanvallen. De ECRI constateert dat het politieke debat in het algemeen nog steeds sterk wordt beïnvloed door een xenofobe, angst aanwakkerende retoriek onder invloed van de Partij voor de Vrijheid (PVV) en Forum voor Democratie (FvD). Dit debat leidt sinds het begin van deze eeuw tot verdeeldheid en wordt gevoed door steeds weer nieuw islamofobe uitlatingen en acties. Volgens maatschappelijke organisaties en deskundigen hebben diverse andere politieke partijen daarop gereageerd door ook in termen van “wij en zij” te spreken en zo verdeeldheid te zaaien. Dat varieert van collectieve verwijten aan groepen mensen op basis van hun migratieachtergrond of godsdienst tot bagatellisering van vooroordelen en negatieve beeldvorming van moslims in vergelijking tot “de gewone Nederlander”.”

Zo zijn er debatten, een Parlementaire onderzoekscommissie en een wet inzake transparantie omtrent buitenlandse financiering die feitelijk enkel gaan over de buitenlandse financiering van moskeeën en organisaties met een islamitische identiteit. Dit soort patronen versterkt het gevoel bij moslims dat er met twee maten wordt gemeten, dat hun gedachten en daden anders worden beoordeeld, en dat beledigende uitspraken van politici over moslims als aanvaardbaar worden beschouwd. Dit gevoel van onrechtvaardigheid en morele verontwaardiging geldt ook voor het publieke debat en de media-aandacht. De Belastingtoeslagaffaire heeft hier zeker een groot aandeel in.

Hierom is Stichting Project Ummah opgezet. Juristen en Advocaten vinden in een unieke samenwerking film- en documentairemakers en fotografen ter bestrijding van islamofobie en xenofobie met de pen en de camera. Project Ummah legt de focus op islamofobie, maar legt de nadruk op discriminatie in alle vormen, ongeacht reden van discriminatie. De klachten die door de Stichting worden opgepakt, zijn in principe voor iedereen geheel gratis.

Juristen en Advocaten zetten zich volop in om te rapporteren over vermeende schendingen van de grondwet (het gelijkheidsbeginsel, verbod op discriminatie en de vrijheid van religie). Klachten worden in eerste instantie bij diegenen die vermoedelijk de rechten heeft geschonden en uiteindelijk – indien nodig – bij het UN Human Rights Council, UN Human Rights Committee of het European Court of Human Rights ingediend. De film- en documentairemakers werken samen met de fotografen aan het vastleggen van de verhalen, de processen en publiceren hun werk op de website www.ummah-project.com.

De activiteiten

De hoofdactiviteit is het juridisch proces. Hierbij is het doel het bestrijden van discriminatie en het versterken en verdedigen van diegenen die slachtoffer zijn van discriminatie, denk aan de Belastingtoeslagaffaire gedupeerden. Ook koppelen wij advocatenkantoren aan slachtoffers van discriminatie zodat zij pro deo hun belangen kunnen vertegenwoordigen en verdedigen. Wij hebben inmiddels een lijst van advocatenkantoren waar wij mee willen werken, en uiteraard het kantoor van onze voorzitter. Deze samenwerkingen leggen wij vast in een intentieverklaring of een samenwerkingsovereenkomst.

Een andere belangrijke activiteit is het vastleggen van deze juridische processen. Dit houdt in dat gedupeerden worden geïnterviewd, de juridische processen worden vastgelegd en een eind rapport wordt uitgebracht. Dit rapport publiceren wij op onze website en delen met onze contacten van de pers. De bestuurders hebben warme contacten met journalisten die werken voor diverse nieuwsplatformen.

Daarnaast worden verschillende mensen geïnterviewd om de diversiteit binnen de Islamitische gemeenschap vast te leggen. De moslims zijn er in alle kleuren en culturen. Alle verschillende visies, leefstijlen en verhalen willen wij vastleggen en hier een film over uitbrengen: The Ummah. Zo interviewen wij moslims die de diversiteit weergeven en weerspiegeen, denk aan moslims met eigen verhalen, eigen struggles, eigen overwinningen, moslims die verslavingen hebben; dakloos zijn; transgender en homoseksueel zijn; blind zijn; bekeerd zijn; ineens rijk zijn geworden; verslavingen hebben; die belaagd worden omdat ze een niqab dragen etc. Het doel is om deze film uit te brengen.

Waar we ook mee begonnen zijn, is de Profetenserie. Influencer ‘’Mohamedsmening’’ vertelt verhalen over de profeten, van Adam tot en met Mohamed (vrede zij met hun). Deze verhalen worden gefinancierd door zijn volgers (donaties) en gemaakt door ons zelf totdat wij de financiële middelen hebben om bedrijven en documentaire makers te kunnen inschakelen.

De wijze van verwerving van inkomsten

Stichting Project Ummah heeft bij het opstarten geen budget waarmee zij in staat is juristen en filmen documentairemakers en fotografen betaald in te schakelen. Het werk wordt daarom onbetaald – tot er voldoende middelen zijn – gedaan door vrijwilligers en de bestuursleden. De bestuursleden hebben veel ervaring in het verstrekken van rechtsbijstand (zie bijvoorbeeld het advocatenkantoor van de voorzitter van de Stichting: Sabir’s Legal Services met KVK 67135706) en leren steeds beter documentaires en foto’s te maken.

De Stichting wil zo transparant zijn als mogelijk. Vandaar dat zij eerst een ANBI-status aanvraagt alvorens actief inkomsten worden geworven. De Stichting zal haar werk financieren door donaties van individuen, organisaties en bedrijven. Aangezien bedrijven, met name Besloten Vennootschappen, geen donatie willen verrichten zonder het hebben van een ANBI-status, en de ANBI-status de Stichting op een gezonde manier dwingt tot het continue bijhouden en bekendmaken van de boekhouding, dient de Stichting een verzoek tot het verkrijgen van een ANBI-Status in.

Op de social media platformen wordt een gofundme link gedeeld en een directe betaallink met het verzoek de Stichting te supporten door een donatie (denk aan 5 euro) te verrichten. Wij hopen op terugkomende donaties van vaste donateurs.

Het beheer en de besteding van het vermogen van de instelling

Het geld wordt beheerd door een vrijwilliger-boekhouder die de interne boekhouding ordent en deze overdraagt aan de penningmeester. De penningmeester controleert elke maand de boekhouding en bespreekt dit met het bestuur. De boekhouding wordt uiteindelijk formeel gecontroleerd door een extern bedrijf, namelijk door onze accountant. Op deze wijzen vindt er op vier momenten een controle plaats: 1- interne boekhouder; 2- penningmeester; 3-bestuur in geheel en 4- externe accountant.

Het geld wordt volledig besteed aan de doelstellingen. Dit houdt in dat hiermee advocatenkantoren worden betaald voor het verrichten van het juridisch werk en het geven van advies. Dit is vooral belangrijk omdat veel mensen geen klacht of aangifte doen omdat zij denken dat dit geen zin heeft en geen advocaat inschakelen omdat zij hier geen geld of middelen voor hebben.

Ook wordt het geworven geld besteed aan het inschakelen van film- en documentairemakers en fotografen voor het maken van beeldmateriaal die wij zullen publiceren op de website. Op dit moment doen wij het zelf. Het kost het bestuur en de vrijwilligers echter veel tijd en energie, vooral de montage achteraf. Het streven is deze taken te kunnen uitbesteden aan vakmensen. Wij hebben nog niet duidelijk met welk bedrijf wij in zee kunnen. Tot nu toe zijn de offertes ver buiten ons budget.

Financiële prognose eind 2022 en 2023

Stichting Project Ummah is een stichting zonder winst als oogmerk. Sterker nog, wij – het driehoofdig bestuur van Project Ummah – wensen over niet meer gelden te beschikken dan strikt noodzakelijk is voor het realiseren van de projecten en het in leven houden van de Stichting. Met geld komt namelijk verantwoording kijken. De Stichting leeft op donaties. Vanuit het Islamitisch geloof, de inspiratie van de Stichting en de bestuurders, zijn wij verplicht om verantwoordelijk om te gaan met donaties. Geen cent mag besteed worden aan niet-eigenlijke doelen. Elk uitgegeven cent moet te verantwoorden zijn. Dit is een reden voor het aanvragen van de ANBI. Met de ANBI status komt namelijk de verantwoordelijkheid om inzage te geven over hoe om is gegaan met gelden.

Project Ummah is medio 2021 in het KVK register opgenomen. In het jaar 2021 zijn geen (externe) donaties ontvangen. De nodige onkosten zijn betaald door de bestuurders zelf. In 2022 is via spreker “Mohamedsmening” gelden ingezameld voor het maken van een aflevering over de profeet Adam. Met het ingezamelde hebben wij camera apparatuur gekocht om zelf de aflevering te maken. Na navraag bij professionele filmploegen is gebleken dat het veel goedkoper is de afleveringen zelf te maken. De inkomsten en uitgaven zijn gelijk en bijgehouden in onze boekhouding.

In 2021 en 2022 is de focus gelegd op het structureren van de stichting, denk aan doelstellingen in kaart brengen en het lobbyen met organisaties, denk aan Amnesty International, Spior, SiorH, Centrum de Middenweg, Stichting Meld Islamofobie en diverse advocatenkantoren. Ook zijn de bestuursleden in gesprekken geraakt met diverse overheidsinstanties zoals gemeenten en ministeries (voornamelijk Ministerie SOZA).

Voor het einde van het jaar 2022 hopen wij een aantal vaste donateurs binnen te halen. Zodra wij de Anbi status hebben willen wij beginnen met inzamelen van gelden. Het doel is om genoeg vaste donateurs te binden aan onze Stichting. Ons eerste doel is een kantoor huren. Dat hopen wij vanaf 1 januari 2023 te kunnen realiseren. Het bedrag dat wij maandelijks nodig hebben om dat doel te behalen zal rond de 1500 euro zijn. Daarna willen wij geld inzamelen voor projecten. Losse projecten met een eigen inzamelingscampagne. Het eerste project waar wij gelden voor willen verzamelen, is het project “Discriminatie in de Zorg”. Wij zullen -zodra wij de ANBI status hebben en dus beginnen met inzamelen – per project een uitleg geven op onze website, hoeveel geld nodig is om het project uit te voeren, waar het aan wordt besteed en hoeveel er ingezameld is . Wij sluiten elk project af met een financiële verantwoording van dat project.

Bijvoorbeeld: Project Discriminatie in de Zorg. Stichting Project Ummah wil onderzoeken hoe het komt dat in 2021 een oversterfte bestaat, waarbij vooral Nederlanders met buitenlandse achtergrond (voornamelijk Turkse, Marokkaanse en Surinaamse patiënten) oververtegenwoordigd worden. Hiervoor hebben wij 500 euro nodig. Dit bedrag wordt besteed aan: inschakelen van onderzoeksteam dat X aantal uren besteedt aan het afnemen van X aantal enquêtes en X aantal gesprekken met patiënten; naasten; CBS en zorginstellingen. Zodra het onderzoek is verricht, publiceren wij dit onderzoek online. Wij spreken vooral met de pers af. Na publicatie plaatsen wij ook een overzicht van de onkosten op onze website.

PROGNOSE 2023

Begin saldo 2023 0,00
De verwachte inkomsten (in €) 0,00
Giften 28.000  

Totale inkomsten 28.000

De verwachte uitgaven (in €)
Kosten advocaten 2.000
Huurkosten 18.000

Kosten inrichting bedrijfsruimte 3.000
Nutsvoorzieningen e.d. 3.500
Overige kosten 1.000

Totale uitgave 27.500

Eindsaldo 2023 500


Overig

    1. Beschikkingsmacht criterium

Het bestuur bestaat uit conform de nieuwe Statuten uit drie bestuurders met elk één stem. Zo voldoet de Stichting aan het beschikkingsmacht vereiste, zodat geen van de bestuurders een meerderheid van de zeggenschap kan en mag hebben.

    1. Liquidatiebepaling

Mocht die Stichting niet meer bestaan, dan worden de overschotten – conform onze nieuwe Statuten- besteedt aan een andere ANBI instelling.

We are here to reclaim the narrative of our own story and defend our rights!

Quick links

KVK 82237042

ROTTERDAM, THE NETHERLANDS