UMMAH lawyer

De advocaat van de gemeenschap - strijdend tegen onrecht en discriminatie

UMMAH lawyer

The community’s lawyer — taking legal action against injustice and discrimination

Status Quo West Europa

Moslims en islamitische organisaties, zoals Moskeeën, worden wereldwijd geconfronteerd met een epidemie van geïnstitutionaliseerde, systematische en consistente haat en agressie. Overheden, regionale en internationale instanties hebben maatregelen genomen die onevenredig gericht zijn op moslims en hen als hoogrisico en risico op extremisme kaderen als reactie op veiligheidsdreigingen. Moslimgemeenschappen en hun organisaties worden oneerlijk getroffen door veiligheidsmaatregelen die hun recht op vrijheid van religie en andere fundamentele mensenrechten beperken. Schadelijke stereotypen en vooroordelen over moslims en de islam worden in stand gehouden door de mainstream media, machtige politici, invloedrijke figuren in de populaire cultuur en in academische discussies. Deze vijandige klimaat creëert een samenleving waarin moslims worden gemarginaliseerd en uitgesloten. Fascisme kruipt terug in Europese samenlevingen en islamofobe wetten zijn daarvan een manifestatie. Dit heeft geleid tot discriminerend profileren als officieel beleid in veiligheidscontexten, ongerechtvaardigde surveillance, onwettige profiling en de normalisatie van islamofobe wetten en politiek, zoals het niqab- en hijabverbod.

WAT WIJ DOEN

Wij zijn het juridische team van het Ummah Project — Ummah Lawyer — en we voeren juridische gevechten voor onze gemeenschap met onvermoeibare kracht en vastberadenheid om gerechtigheid en waardigheid te herstellen. Om de rechten van degenen die hun rechten zijn afgenomen, gediscrimineerd zijn en systematisch onderdrukt worden, te ondersteunen en te beschermen. De Ummah-advocaat treedt op om discriminatoire overheidsbeleid, gewelddadige en agressieve acties te bestrijden en directe actie te ondernemen. Wij handelen uit solidariteit en bieden ondersteuning waar mogelijk, nemen zaken over of initiëren ze.

JURIDISCH FONDS VAN DE GEMEENSCHAP

De gemeenschap heeft de grote behoefte erkend aan pleitbezorging en juridische confrontatie van onrechtvaardigheid en ondersteunt actief de zaken die we aannemen. Te vaak ondernemen slachtoffers van discriminatie en onrechtvaardigheid geen juridische stappen vanwege de hoge kosten van juridische procedures. De Ummah-advocaat wordt financieel ondersteund door donaties van mensen uit de Ummah. Op deze manier zorgt de gemeenschap er gezamenlijk voor dat juridische ondersteuning toegankelijk is door de financiële drempel weg te nemen en de kosten te dekken voor degenen die hun juridische strijd niet kunnen betalen.

UMMAH lawyer

Status Quo Western Europe

Institutionalised, systematic and consequent hatred and aggression against Muslims and Islamic organisations such as Mosques, have globally escalated to epidemic proportions. Governments — and regional and international bodies — have responded to all kinds of security threats, by adopting measures which disproportionately target Muslims and frame Muslims as both high-risk and at risk of extremism. Governments securities Muslim communities and their organisations. Muslims are directly restricted in their right to freedom of religion or belief and other fundamental human rights. Harmful stereotypes and tropes about Muslims and Islam are chronically reinforced by mainstream media, powerful politicians, influencers of popular culture and in academic discourse. All over the world, a hostile climate in which Muslims are placed outside of society is created. Fascism is creeping back into the midst of European societies, and Islamophobic laws are its manifestation. This has resulted in discriminatory profiling as official policy in security contexts, unwarranted surveillance, unlawful profiling, and the normalisation of Islamophobic laws and politics such as the niqab- and hijab bans.

What We Do

We are the Ummah Project’s legal team — Ummah Lawyer — and we take on legal battles for our community with relentless vigour and determination to restore justice and dignity. In order to support and secure the rights of those who have had their rights taken away, have been discriminated against and have been systematically oppressed. The Ummah Lawyer steps in to support and take immediate action against governmental discriminatory policies, acts of violence and aggression. We act out of solidarity and provide support where we can, take over casework or initiate it.

Community Legal Fund

The community has recognised the dire need for advocacy and legal confrontation of injustice, and it is actively supporting the cases we take on. Too often victims of discrimination and injustice do not take legal action because of the high legal (proceeding) costs. The Ummah Lawyer is financially supported by donations of the people of the Ummah. In this manner, the community collectively ensures that legal support is accessible, by removing the financial hurdle and covering the costs for those who cannot afford their legal battle.

We are here to reclaim the narrative of our own story and defend our rights!

Quick links
RETOUR

KVK 82237042

ROTTERDAM, THE NETHERLANDS